1. Vilkår og betingelser
 2. Generelt
 3. Tilmelding
  3.1. Valg af kode
 4. Anvendelse af MEEwallet™
 5. Betingelser ved brug af MEEwallet™
 6. Anvendelsesområde
 7. Fejl eller mangler ved varen
 8. Spærring af MEEwallet™
 9. Udskiftning/overdragelse af mobil
 10. Opsigelse af MEEwallet™ eller ændringer til MEEwallet™
 11. Gebyrer
 12. Ændringer i Vilkår og Betingelser
 13. Overdragelse
 14. Forbrugsgrænser i forbindelse med autorisation af Køb
 15. Transaktionsoversigt
 16. Lokalitetstjenester
 17. Registrering og beskyttelse af personlig data
 18. Lovvalg og værneting
 19. Immaterielle rettigheder
 20. Deling af information
 21. Version og opdatering af vilkår

 
1. Vilkår og betingelser

Ved tilmelding til MEEwallet™, indgås en aftale mellem Bruger og MEEuniversal ApS, repræsenteret i Danmark ved MEEdkk A/S, Burchesgade 12, 8900 Randers C og CVR nr. 36 07 19 31, herefter ”Aftalen”.

 

2. Generelt

MEEwallet™ er en mobilapplikation, der benyttes til at autorisere transaktioner mellem to parter.

Brugeren af MEEwallet™ er brugeren af en smartphone eller mobiltelefon, der har downloadet MEEwallet™ app, har oprettet sig som bruger og registreret oplysninger om kort og konti til anvendelse i MEEwallet™.

Brugeren kan autorisere transaktioner ved anvendelse af MEEwallet™ hos handlende som har en aftale med MEEdkk A/S, herefter butikker/handlende og i webbutikker, der annoncerer med autorisationsmetoden, og hvor butikken har indgået aftale om anvendelse af MEEwallet™ med MEEdkk A/S.

Ved anvendelse af MEEwallet™ i butikker vil en autorisation af en transaktion foregå ved at Brugerens mobiltelefon kommunikerer via Bluetooth med MEEgg™. MEEgg™ fungerer som en sikker kommunikations terminal (ground gateway), således at det bliver muligt at autorisere en transaktion.

Brugere af MEEwallet™ henvises til www.meewallet.com, hvor en oversigt over anvendelsessteder er tilgængelig. Oversigten opdateres løbende som udbredelsen øges.

 

3. Tilmelding

Tilmelding foretages direkte i MEEwallet app’en , efter at have downloadet og installeret den. MEEwallet™ kan downloades i Apple AppStore eller på Google Play.

For at kunne tilmelde sig skal man have

• et mobilnummer
• en e-mail adresse
• en smartphone (minimum iOS v. 7.0, Android v. 4.4)

For at kunne oprette dig som Bruger, skal du registrere et eller flere af de kort og konti som du benytter når du vil handle eks.

• et, til dig udstedt, betalingskort af typen MasterCard eller VISA1
• en bankkonto hos en samarbejdspengeinstitut1
• loyalitetskort1
• ID-kort1

Første gang du starter MEEwallet™, skal du gennem en tilmeldingsprocedure, hvor du undervejs vil blive bedt om at

• indtaste dit navn
• indtaste en e-mail-adresse
• læse og acceptere betingelserne
• oprette en selvvalgt kode
• oprette mindst et kort og/eller konto

 

3.1 Valg af kode

For at anvende MEEwallet™ skal Brugeren vælge en firecifret adgangskode til brug ved godkendelse af autorisationer – herefter kaldet autorisationskode.

Autorisationskoden er personlig og det anbefales at koden er unik og ikke oplyses eller overdrages til andre, ligesom at den i anvendelsen beskyttes med særlig agtpågivenhed.

Overlevering eller overdragelse af autorisationskoden – tilsigtet eller utilsigtet – betragtes som udstedelse af fuldmagt og er alene Brugerens ansvar.

Det er entydigt brugerens ansvar at varetage autorisationskodens beskyttelse og ved udstedelse af fuldmagt bør koden ændres i forbindelse med tilbagekaldelse eller udløb af fuldmagt.

Brugeren skal uanset årsag uden unødig ophold spærre sin adgang eller ændre autorisationskode, såfremt at koden er kommet til andres kendskab.

MEEdkk A/S pådrager sig ikke ansvar i forbindelse med at en brugers autorisationskode kommer andre til kendskab eller benyttes af andre end Brugeren selv.

 
4. Anvendelse af MEEwallet™

MEEwallet™ anvendes på følgende måde:

Autorisation i fysisk butik
Brugeren kan gennemføre en transaktion på et anvendelsessted som eks. i en butik ved at udføre følgende procedure.
1. Åbn MEEwallet app’en
2. Tryk på ’Køb’ (herefter afventes afsenderenheden f.eks. et kasseapparat med MEEgg™)
3. Vælg Kort og Konti (hvis der er flere registreret)
4. Accepter information vist i displayet
5. Indtast selvvalgt kode

Ved indtastning af Brugerens fire cifrede PIN kode har brugeren samtidig autoriseret den pågældende transaktion, som vist på skærmen i MEEwallet™ app.

Autorisation i en ikke fysisk butik
Brugeren kan gennemføre en transaktion i en ikke fysisk butik ved at udføre følgende procedure.
(Der vil blive åbnet for denne funktionalitet ved en senere opdatering af MEEwallet™)

Autorisation mellem to personer
Brugeren kan gennemføre en transaktion til en anden person ved at udføre følgende procedure.
(Der vil blive åbnet for denne funktionalitet ved en senere opdatering af MEEwallet™)

 

5. Betingelser ved brug af MEEwallet™

Der er følgende betingelser for anvendelse af MEEwallet™:

• Brugeren er forpligtet til at sikre at alle oplysninger er korrekte og opdaterede
• Alle oplysninger vedrørende Kort og Konti er gyldige og tilhører Brugeren
• MEEwallet™ er personlig og må kun anvendes af Brugeren eller gyldig fuldmagtshaver
• MEEwallet™ må kun anvendes til lovlige formål
• Adgangskode til brug af MEEwallet™ skal opbevares forsvarligt, og det er et krav at bæremediet – eks. mobiltelefonen – minimum låses med en oplåsningkode og/eller tastaturlås eller tilsvarende sikring med personlige sikkerhedskoder.

Såfremt Brugeren på nogen måde misligholder ovenstående betingelser frasiger MEEdkk A/S sig ethvert form for ansvar samt ansvar, der kan relatere sig til en økonomisk hæftelse eller økonomisk forpligtelse af enhver art.

MEEdkk A/S dækker ingen udgifter, som Brugeren i forbindelse med autorisation af en transaktion måtte pådrage sig.

Brugeren kan ikke tilbagekalde en autorisation af en transaktion hvor en normal og fungerende proces er foretaget i MEEwallet™.

Brugeren er selv ansvarlig for de indtastede informationer. MEEuniversal ApS eller MEEdkk A/S forbeholder sig retten til at lukke for brugen af applikationen såfremt de indtastede informationer er ukorrekte eller i nogen form ikke opfylder ovenstående betingelser

 

6. Anvendelsesområde

Anvendelsen af MEEwallet™ til at autorisere transaktioner reguleres af gældende lovgivning og retspraksis på området.

De bagvedliggende oplysninger om registreringer i ‘Kort og Konti’ er ikke registreret hos MEEdkk A/S eller MEEuniversal ApS eller i MEEwallet™, men hos de samarbejdspartnere som Brugeren eller de handlende har valgt som foretrukne og fortrolige samarbejdspartnere og indledningsvis har godkendt inden anvendelsen af MEEwallet™ kan finde sted.

 

7. Fejl eller mangler ved varen

MEEdkk A/S har alene ansvar for autorisation af transaktionen og IKKE ansvar i forbindelse med fejl og mangler ved varer og tjenesteydelser som butikken leverer.

Alle henvendelser vedrørende fejl eller mangler ved varen eller tjenesten skal rettes til butikken, hvor de er købt.

 

8. Spærring af MEEwallet™

I tilfælde af tab eller tyveri af mobilen kan oplysning om MEEwallet™ spærring findes på www.meewallet.com .

Spærring af Kort og Kontir som betalingskort, bankkonti og andre kort eller likviditets kilder skal håndteres af den udbyder, med hvilken Brugeren har en aftale, og ikke af MEEdkk A/S eller relaterede virksomheder.

Brugeren kan også spærre MEEwallet™ ved at ringe til os døgnet rundt på +45 41 620 282 eller +45 22 188 288 og oplyse om det registrerede navn, telefonnummer og e-mail addresse, hvorefter MEEwallet™ de-aktiverer servicen.

Brugeren vil modtage en e-mail indeholdende årsag, dato og tidspunkt for spærringen som kvittering.

 

9. Udskiftning/overdragelse af mobil

Såfremt Brugeren udskifter eller overdrager sin mobil, er det Brugerens ansvar at fjerne MEEwallet™ fra telefonen, ligesom det er brugerens ansvar at slette andre relaterede oplysninger eller registreringer som eventuelt cloud services som måtte relatere sig til MEEwallet™ på enhver måde – eks. iCloud.

 

10. Opsigelse af MEEwallet™ eller ændringer til MEEwallet™

Brugeren kan til enhver tid opsige aftalen med MEEwallet™ uden varsel.
Dette gøres ved at fjerne applikationen fra mobiltelefonen.

Kort og Konti oprettes, ændres og slettes i app’en på mobiltelefonen.

Brugerinformation, såsom e-mail og adgangskode ændres i app’en på mobiltelefonen.

 

11. Gebyrer

MEEdkk A/S eller MEEuniversal ApS opkræver p.t. ikke Brugeren gebyr for brug af MEEwallet™.

For omkostninger i forbindelse med brug af mobilen til telefoni eller data, skal Brugeren betale til sin teleudbyder.

Eventuelle gebyrer for anvendelse af autorisationens metoden og teknologien via MEEwallet™ baserer sig på gældende aftale og lovgivning mellem Bruger, butik, kortudsteder og/eller pengeinstitut, og vedrører på ingen måde MEEwallet™.
Det er alene et mellemværende mellem parterne som ikke på nogen måder inddrager MEEwallet™.

Brugeren skal være opmærksom på, at forretninger kan opkræve et gebyr for brug af underliggende betalingskort, bankkort eller tilsvarende samt prissætning af tjenesten kan forekomme.

 

12. Ændringer i Vilkår og Betingelser

MEEdkk A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre Vilkår og Betingelser uden varsel.

Alle disse ændringer vil blive publiceret på www.MEEwallet.com og i App’en. MEEwallet™ opfordrer Brugeren til regelmæssigt at læse vores vilkår og betingelser igennem for at være opdateret med eventuelle ændringer. De foreliggende vilkår og betingelser er til enhver tid gældende for dig som bruger.

Hvis ændringerne er til Brugerens fordel, kan disses ændres uden varsel. Hvis ændringerne ikke er til Brugerens fordel, kan de ændres med to (2) måneders varsel. Varsling sker alene via www.meewallet.com.

 

13. Overdragelse

MEEdkk A/S kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden samtykke fra Brugeren, og uden at det fører til misligholdelse af Aftalen eller i øvrigt udløser nogen form for beføjelser for Brugeren

Brugeren må ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

 

14. Forbrugsgrænser i forbindelse med autorisation af Køb

Beløbsgrænser for Brugerens anvendelse af autorisationer er fastsat i en separat aftale mellem brugerens og butikkernes finansielle samarbejdspartnere individuelt som f.eks. pengeinstituttet eller betalingskortudstederen og Brugeren.

MEEwallet™ påtager hverken direkte eller indirekte et ansvar i forbindelse med monetære transaktioner mellem Brugeren og den handlende.

MEEwallet™ påtager hverken direkte eller indirekte et ansvar i forbindelse med de bagvedliggende udvekslede ydelser – herunder varer mellem Brugeren og den handlende.

I autorisationer af transaktioner direkte eller indirekte forbundet med et køb er det økonomiske ansvar placeret hos underleverandører til MEEdkk A/S i henhold til gyldige indgået aftaler.

MEEwallet™ påtager sig udelukkende hverv som en autorisations platform og formidler udveksling af given information mellem parterne.

 

15. Transaktionsoversigt

Brugeren vil modtage en kvittering for hver gennemført autorisation af en transaktion, hvor det er relevant eller findes hensigtsmæssigt.
Kvitteringen vil blive sendt til Brugerens angivne e-mail ved oprettelsen jf. punkt 3.

Der fremsendes kvitteringsdokumentation for alle autorisationer. Kvittering sendes til den af Brugeren angivne e-mail adresse – uanset om den er gyldig eller ej.

Brugeren vil i fremtiden have mulighed for at se en liste over gennemførte og eventuelt afviste transaktioner i MEEwallet™.

 

16. Lokalitetstjenester

Brugeren kan aktivere lokalitetstjenester i MEEwallet™. Lokalitetstjenesten anvender Brugerens aktuelle placering og vil i fremtiden kunne henvise til lokationer f.eks. butikker, hvor MEEwallet kan anvendes.

 

17. Registrering og beskyttelse af personlig data

MEEwallet™ app’en anvender 3. parts løsninger til at opsamling og analysering af 100% anonym information om brugernes adfærd ved brug af MEEwallet™ app’en. Den opsamlede viden bruges til at forbedre MEEwallet™ app’en, så du som bruger får den bedst mulige oplevelse.

MEEwallet™ videregiver kun oplysninger hvor lovgivningen kræver det og er forsvarligt. Alle oplysninger opbevares og registreres i 5 år i henhold til eksisterende lovgivning.

MEEwallet™ videregiver oplysninger til af Brugeren registrerede samarbejdspartnere, hvor dette måtte være nødvendigt i henhold til lovgivning og hvor sådanne oplysninger måtte være nødvendige såsom betalingskortudbydere og banker i forbindelse med oprettelse af kort og konti og ved udførelse af autorisationer samt relevante transaktioner.

 

18. Lovvalg og værneting

Denne Aftale er underlagt dansk ret og skal behandles ved en dansk domstol.

 

19. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, herunder varemærker, ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til MEEwallet™ inklusiv softwaren, websites, funktionalitet, tilknyttede tjenester, brugergrænseflader, grafik, lyd-og videoklip mv. tilhører MEEuniversal ApS og MEEdkk A/S eller selskaber der har en indgået aftale med disse.

Brugeren må ikke kopiere, ændre, overføre eller gøre immaterielle rettigheder tilhørende MEEuniversal ApS eller MEEdkk A/S og relaterede virksomheder tilgængelige for tredjemand eller på nogen anden måde udnytte sådanne rettigheder til andet end brug i overensstemmelse med Aftalen.

 

20. Deling af information

MEEuniversal ApS har ret til at dele information om Brugerens anvendelse af MEEwallet™ til autorisation med alle koncernforbundne selskaber i MEEuniversal ApS koncernen, hvor MEEuniversal ApS har en ejerandel på minimum 25%.

MEEuniversal ApS har ret til at dele information om Brugeren anvendelse af samarbejdspartnere, som indgår i den samlede løsning, hvorfor det ikke kan undgås at de f.eks. får kendskab til Brugerens transaktioner. Disse selskaber, skal dog til enhver tid være oplyst i disse vilkår.

Eksterne selskaber, som dags dato indgår i MEEwallet løsning:

• Beeptify A/S (CVR nr. 28887752) – gennemførelse af en autorisation, der giver instruks til en pengeoverførsel hos BEEPtify mellem forbruger og butik – såfremt Beeptify anvendes som Kort og Konti
• Clearhaus A/S (CVR nr. 33749996) – gennemførelse af autorisation til anvendelse af ’kort ikke tilstede’ betalingstransaktioner mellem forbruger og butik – såfremt VISA eller MasterCard anvendes som Kort og Konti

 

21. Version og opdatering af vilkår

Disse vilkår er senest opdateret den 14. april 2015.

Version: 2.13