Aftalevilkår for MEEgg™ &MEEpos™
Standardbetingelser for MEEagp™
Handelsbetingelser for brug af Clearhaus

 

 

 

1. ANVENDELSE
1.1 Anvendelsesområdet dækker følgende aftaler
2. DEFINITIONER
3. AFTALENS PARTER
4. LEVERANCENS OMFANG
4.1 Levering
4.2 Leveringstidspunkt
4.3 Installation
4.4 Brug af Installationen
5. AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN
5.1 Flytning af udstyr
5.2 Reservedele og reparationer udenfor garantien
5.3 Kundens bistand
6. TEKNISKE FORHOLD
7. ABONNEMENT- OG FORBRUGSAFREGNING
8. TILLÆGSTJENESTER – MEEvasp
9. KUNDESERVICE OG FEJLAFHJÆLPNING
9.1 Undtagelser
10. INDSIGELSER, FORTRYDELSE, RETURRET OG REKLAMATION
10.1 Fortrydelsesret
10.2 Refusion
10.3 Reklamationsret
11. PRISER
12. BETALINGSBETINGELSER
13. KUNDENS MISLIGHOLDELSE
14. GARANTI
15. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING
15.1 Friholdelse for krav fra tredjemand
15.2 Fordringshavermora og Kundens forhold i øvrigt
15.3 Leverandørens erstatningsansvar
15.4 Produktansvar
16. FORCE MAJEURE
17. OVERDRAGELSE
18. RETTIGHEDER
19. ÆNDRING AF AFTALEVILKÅR
20. KREDITVURDERING OG SIKKERHEDSSTILLELSE
21. OPSIGELSE
22. LOVVALG OG VÆRNETING

 
 
1. ANVENDELSE

Nærværende aftalevilkår finder anvendelse for alle aftaler om køb, levering og brug af MEEgg™ kommunikationsudstyr og eventuelt medfølgende MEEpos™ til brug og anvendelse af MEE™ autorisationstjenesten, der er bestemt til anvendelse i privat eller offentlig virksomhed.

Disse vilkår gælder også tillægsordrer, også selv om der ikke måtte være henvist hertil i det enkelte tilfælde, hvor Leverandøren eller Kunden i tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, kontrakter eller andre dokumenter vedrørende levering og anvendelse af kommunikationsudstyr angiver, at Leverandørens generelle vilkår skal gælde, skal det betragtes som henvisning til nærværende generelle aftalevilkår, som således skal være gældende.

 

1.1 Anvendelsesområdet dækker følgende aftaler

Køb og levering af MEEgg™ – der henvises til en særskilt indgået aftale om køb og brug af MEEgg™: ”AFTALE om KØB og BRUG af MEEgg™” herefter AFTALEN

Løbende abonnement til anvendelse af MEEgg™ – der henvises til en særskilt indgået aftale om køb og brug af MEEgg™, AFTALEN

Brugsret afregnes efter forbrugsafregning – der henvises til en særskilt indgået aftale om brugsret af MEEagp™, ”AFTALE OM BRUGSRET AF MEE”

For vilkår ved anvendelse af MEEagp™, henvises til de altid gældende standardbetingelser for brug af MEEagp™.

Fravigelser fra aftalevilkårene kræver særskilt skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren.

Parterne er berettiget og forpligtet efter de i aftalen indgået betingelser. Det er således Kunden, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. aftalen. Det gælder også, hvis Kunden overdrager abonnementet til en eventuel tredjepart.

Aftalevilkårene ændres ikke ved Leverandørens modtagelse af ensidigt udformede vilkår eller lignende, uanset om Leverandøren har gjort indsigelse over for disse vilkår eller ej.

Kunden opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede varemærker, IP-adresser, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, over det af MEEdkk A/S leverede udstyr eller andet, med mindre dette specifikt fremgår af nærværende aftalevilkår.

Udstyr og andet udstyr leveret af MEEdkk A/S er MEEdkk’s ejendom

 
2. DEFINITIONER

Ved Aftalen forstås den mellem Kunden og Leverandøren individuelt indgåede Aftale om køb og brug af MEEgg™, samt et obligatorisk abonnement vedrørende MEEgg™, hvad enten kontrakten er betegnet som ”Aftalen” eller tilvejebringes ved Leverandørens tilbud og Kundens accept, eller ved Kundens ordre og Leverandørens accept.

Ved Kunden forstås den juridiske enhed (hvad enten der er tale om en privat eller offentlig virksomhed), der har indgået en Aftale med Leverandøren, der iht. Aftalen er forpligtet for køb af Udstyr.

Ved Leverandøren forstås MEEdkk A/S (CVR-nr. 36079533), som udbyder MEEgg™ på licens fra MEEuniversal ApS (CVR-nr: 36071931).

Ved Terminal(er) forstås Udstyr.

Ved MEEgg™ forstås den leverede hardware komponent, der består af en ydre komponent (Skallen) og en hoved komponent. MEEgg™ er en kommunikations terminal, der skaber forbindelse mellem en mobilenhed og en fysisk enhed – eksempelvis en butiks kasseapparat – med det formål at autorisere transaktioner mellem to parter – brugere af MEEwallet™ og MEEgg™.

Ved MEEpos forstås en tablet med en dedikeret MEE software enhed, som kan kommunikere med MEEgg™.

Ved MEE autorisationstjeneste forstås der den service, som muliggør autorisationer mellem en forbruger og en butik ved anvendelse af forbrugerens bæremedie i form af en smartphone.

Ved Part eller Parterne forstås ud fra den konkrete sammenhæng Kunden eller Leverandøren eller begge.

Ved Dag forstås kalenderdag.

Ved Service forstås de serviceydelser, der indgår i Aftalen og skal ydes af Leverandøren.

Aftalevilkår eller vilkår, betyder ” Aftalevilkår for MEEdkk A/S”. De til enhver tid gældende betingelser findes på hjemmesiden www.meedkk.com.

 
3. AFTALENS PARTER

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Leverandøren gyldige og valide legitimations oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse samt opfylde krav til legitimation efter gældende lovgivning.

Hvis Kunden er en juridisk enhed/virksomhed, skal Kunden ved aftaleindgåelsen give Leverandøren oplysning om virksomhedens navn, adresse, selskabsform og CVR nummer.

 
4. LEVERANCENS OMFANG

Leverancen omfatter det Udstyr, der er angivet i Aftalen eller på fakturaen.

Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, med mindre der er indgået særskilt aftale om dette.

Leverandøren er ikke ansvarlig for levering, opsætning, igangsættelse og vedligehold af kommunikationsforbindelse til MEEgg™.

 
4.1 Levering

Leverandøren skal levere det Udstyr, der er specificeret i aftalen mellem Parterne.

Produktinformationer i brochuremateriale af enhver art er alene af generel og informativ karakter og udgør således ikke en del af Parternes aftalegrundlag, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Parterne.

Leverandørens gældende leveringsbetingelser og Leverandøren leverer med egen teknikker, igennem 3. part, Post Danmark eller fragtmand. Udstyret vil blive pakket og emballeret iht. Leverandørens standardprocedurer med henblik på sikker og optimal levering, såfremt intet andet er aftalt mellem Parterne.

 
4.2 Leveringstidspunkt

Ved levering af Udstyr og/eller evt. tilbehør i henhold til Aftalen fastlægger Leverandøren et leveringstidspunkt, som meddeles Kunden. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter Kundens ønske.

MEEdkk A/S har ret til at udskyde leveringsdatoen, hvis det er nødvendigt af tekniske årsager på grund af Kundens forhold eller forsinkelse hos underleverandører.

 
4.3 Installation

Ved indgåelse af særskilt aftale om installation på de i aftalen anførte adresser omfatter opsætning og tilslutning ikke bygningsmæssige forandringer, el-installationer etc. Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendighed som følge af installationen af udstyr, er Kundens ansvar.

Det er angivet i den særskilte aftale, hvorvidt andre installationer, nødvendige tilslutnings- eller kommunikationsfaciliteter er omfattet af leverancen.

Aftale om abonnement på MEEgg™, MEEpos™ og MEEagp™ forudsætter tilslutning til et offentligt telenet/fibernet.

Efter aftale med Leverandøren sørger Kunden for, at der er uhindret adgang for Leverandør til at etablere installation og ledningsføring. Gives der ikke Leverandør uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Leverandør berettiget til at fakturere Kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel.

Kunden sørger efter aftale med Leverandør for eventuel forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og dennes drift. Eventuelle udgifter hertil påhviler Kunden.

Leverandør tager forbehold for manglende forudsætningsvise installationer på Kundens adresse, I sådanne tilfælde kan Leverandør efter aftale foretage de nødvendige installationer. Omkostningerne hertil pålægges Kunden.

Kunden er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Leverandøren, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer.

Kunden er ikke berettiget til på nogen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) Leverandørens eller Leverandørens underleverandørers udstyr eller installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden skal til enhver tid opretholde mærkningen af, at udstyret eller installationerne tilhører Leverandøren eller Leverandørens underleverandører.

Kunden må alene tilslutte udstyr, der er godkendt til brug af Leverandøren og opfylder eventuelle særlige anvisninger fra Leverandøren.

 
4.4 Brug af Installationen

Installationen og anvendelsen af MEE autorisationsservice er knyttet sammen og kan ikke overdrages.

Leverandøren påtager sig intet ansvar for, at tredjemand med eller uden formel adkomst trænger ind i tilslutningen eller skaffer sig adgang til, destruerer eller ændrer data eller oplysninger, ligesom Leverandøren ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet.

Kundens brug af tilslutningen må ikke påføre skade, tab eller gener for driften af anlægget, for Leverandør, Leverandørs underleverandør eller tredjemand, og Kunden skal holde Leverandør skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, opstået ved Kundens brug af tilslutningen. Kunden skal følge Leverandørens anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Leverandøren er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen.

Hvis Leverandøren skønner, at Kunden anvender tilslutningen på en måde, som strider imod love og bestemmelser, er Leverandøren berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning.

Bogføringsdata
I henhold til gældende lovmæssige krav, jf. Bogføringsloven, er kunden forpligtet til at registrere transaktionsspor.

Kunden skal kunne fremvise bilag som dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen. Disse bilag kan være på et elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie. Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt, under hensyn til virksomhedens art og omfang. Transaktioner kan registrere på grundlag af daglige kasseopgørelser.

 
5. AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN

Leverandør har ret til omgående at afbryde Kundens tilslutning, såfremt:

• Kunden ikke betaler forfalden faktura eller andet skyldigt beløb efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling.
• Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser.
• en efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om Kundens vilje eller evne til et betale.
• Kunden væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen.
• Kunden undlader at opfylde MEEdkk’s krav om betryggende sikkerhed.
• Kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt til brug eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser i samme.
• forbindelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker MEEdkks eller tredjemands ret.
• Kunden eller andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking).
• Kunden medvirker til at sprede virus, malware eller lignende.
• Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign.
• Kunden sletter eller forfalsker transmissions eller transaktions informationer

Afbrydelsen er ikke en ophævelse af abonnements- aftalen og medfører ikke nedslag i betalingen af abonnementet eller andre faste udgifter i perioden, hvor Kunden har misligholdt abonnementsaftalen. Kunden er således uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør.

MEEdkk A/S er berettiget til at opkræve betaling for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

 
5.1 Flytning af udstyr

Under forudsætning af, at Leverandøren er skriftligt orienteret, er Kunden berettiget til at flytte Udstyret eller dele heraf til andre lokaler i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

Hvis flytningen medfører ændrede serviceforhold, kan Leverandøren kræve vilkårene for Service ændret.

 
5.2 Reservedele og reparationer udenfor garantien

Såfremt reservedele kan fremskaffes vil Leverandøren bistå Kunden i forbindelse med levering af reservedele og ekstraudstyr, som ikke allerede er omfattet af Aftalen mellem Parterne, til brug for Terminaler og/eller andet Udstyr samt assistere Kunden i forbindelse med reparationer som falder udenfor garantien.

Reservedele og reparationer gennemføres efter regning iht. gældende priser, såfremt ikke andet er aftalt mellem Parterne.

 
5.3 Kundens bistand

Kunden skal efter anmodning sikre Leverandøren uhindret adgang til at udføre fejlretning på Udstyret.

Kunden skal efter anmodning vederlagsfrit medvirke ved enhver Fejlretning ved i nødvendigt omfang at stille kvalificeret personale og fornøden maskintid m.m. til rådighed, også̊ hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er omfattet af Aftalen, men som fungerer i forbindelse med det Udstyr, hvorpå der skal udføres Service.

Såfremt Fejlretningen nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af det berørte Udstyr, skal Leverandøren forinden anmode om Kundens tilladelse hertil. Hvis Kunden undlader at frigøre det berørte Udstyr, bortfalder Leverandørens forpligtelser, indtil frigørelsen har fundet sted.

 
6. TEKNISKE FORHOLD

Leverandør kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i sine tjenester og produkter af hensyn til driften, pga. ensidigt ændrede leveringsvilkår fra Leverandørs underleverandører eller som følge af krav fra myndighederne. Information herom til Kunden vil blive givet med længst muligt varsel.

Leverandør bestræber sig på at afhjælpe fejl i eget regi og installationer hurtigst muligt, ligesom Leverandør hurtigst muligt vil videregive fejlmelding til anden leverandør, såfremt en fejl eller forstyrrelse kan henføres hertil.

Tekniske grænseflader, specifikationer og kvalitetsmål oplyses ved henvendelse til Leverandør.

 
7. ABONNEMENT- OG FORBRUGSAFREGNING

Abonnementsreguleret afregning og forbrugsafregnet anvendelse er tegnet i særskilt aftale MEEagp, mens forbrug faktureres særskilt, og er ikke inkluderet i abonnementsbetalingen for MEEgg™.

Abonnementsaftalen oprettes elektronisk og efter omstændighederne kan der kræves forevisning af gyldig billedelegitimation.

En kunde, der har ubetalt gæld hos MEEdkk A/S, kan ikke oprette abonnement, før gælden er betalt

Aftalen anses først for endelig indgået, når MEEdkk A/S har godkendt aftalen og modtaget eventuel sikkerhedsstillelse.

De oplysninger, Kunden afgiver, vil bl.a. blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau.

Kunden har pligt til straks at oplyse MEEdkk om ændringer i de oplysninger, som Kunden har givet ved aftalens indgåelse, herunder ændring af navn, adresse, betalingsforhold o. lign.

Hvis Kunden ikke har meddelt adresseændring, er MEEdkk berettiget til at opkræve et beløb for håndtering af returpost.

Kommunikationen imellem MEEdkk A/S og kunden foregår via e-mail, hvorfor det er kundens ansvar at sikre at Leverandør altid er i besiddelse af en aktiv og gyldig e-mail adresse. Opdatering af e-mailadressen kan foretages af Kunden ved skriftligt at orientere via e-mail til følgende adresse: support@meedkk.com

MEEdkk A/S forbeholder sig ret til at foretage kreditundersøgelse af Kunden herunder at indhente oplysninger hos kreditoplysningsbureau.

Leverandør har i den forbindelse ret til at sætte et kreditmaksimum på abonnementet efter eget valg, herunder uden varsel og ansvar at ændre det tildelte kreditmaksimum på baggrund af en efterfølgende kreditvurdering.

MEEdkk A/S kan i øvrigt til enhver tid på baggrund af en kreditvurdering indskrænke eller afvise Kundens brug af visse services.

MEEdkk A/S kan under hele aftaleforholdet kræve, at Kunden stiller sikkerhed for sine forpligtelser, når dette er begrundet i Kundens forhold.

Depositum forrentes ikke, og Kunden er forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. I stedet for sikkerhedsstillelse kan MEEdkk A/S indskrænke eller afvise Kundens brug af visse services.

Abonnementet er er uopsigeligt i en periode på 24 måneder.

De til enhver tid gældende priser kan ses på MEEdkk A/S hjemmeside: www.meedkk.com.

 
8. TILLÆGSTJENESTER – MEEvasp

Kunden har mulighed for at abonnere på tillægstjenester, såkaldte MEEvasp (Value Added Service Provider)

Særligt for tillægstjenester m.v. gælder det, at Kunden faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift.

Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt med 1 måneds varsel, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med opsigelse af abonnementsaftalen.

Kunden har eKvittering som tillægstjeneste medmindre det er særskilt anført i Aftalen.

 
9. KUNDESERVICE OG FEJLAFHJÆLPNING

Alle henvendelser til MEEdkk support sker på telefon nr. +45 41 620 282 eller via mail på support@meedkk.com

Kunden kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til MEEdkk A/S på telefon nummer +45 41 620 282 eller via mail på support@meedkk.com.

MEEdkk A/S vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold efter modtagelse af fejlmelding.

Såfremt Kunden begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i Kundens eget udstyr eller til Kundens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales et vederlag til MEEdkk A/S i henhold til gældende takster til dækning af fejlfinding og eventuel fejlafhjælpning.

MEEdkk A/S påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at Kunden har anvendt udstyr, leveret eller godkendt af MEEdkk A/S eller at Kunden har foretaget indgreb i tilslutningen

 
9.1 Undtagelser

Aftalen omfatter ikke følgende:
• Sikkerhedskopiering af programmer, kartoteker, data m.m., før servicearbejdet påbegyndes.
• Udbedring af følgeskader, herunder opdatering eller rekonstruktion af programmel eller kartoteker, som måtte være beskadiget, tabt eller ændret.
• Udskiftning af forbrugsmaterialer.
• Fejlmelding til andre leverandører.
• Fejlretning, der skyldes, at andre end Leverandøren eller en af Leverandøren skriftligt godkendt underleverandør har serviceret eller foretaget indgreb i det af Aftalen omfattede Udstyr.
• Fejlretning, der skyldes fejl og forsømmelser fra Kundens side, såsom fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til driftsmiljø.
• Fejlretning på Udstyr, der skyldes hændelige begivenheder, såsom tab af terminal, væske spildt i eller på MEEgg, indgreb i terminalen, hærværk, vandskade, brand, kortslutning / lynnedslag, induceret overspænding og uregelmæssigheder i elektricitetsforsyningen.
• Låsning af MEEgg grundet forhold, som direkte kan henføres til Kundens fysiske miljø, f.eks. – men ikke begrænset til – statisk elektricitet.
• Fejlretning på udstyr og programmel, der ikke er omfattet af Aftalen, f.eks. 3. parts software, eller fejl, som sådant udstyr eller programmel måtte forårsage på det af Aftalen omfattede Udstyr eller Kundens IT systemer.
• Fejlretning på Udstyret uden for den aftalte Serviceperiode.
• Fejl på kabler, telefonledninger, strømforsyninger og lign. på Kundens adresse.
• Eksterne modemmer, strømforsyninger og opladelige batterier på mobile MEEgg er ikke omfattet af abonnementet, men kan dog være omfattet af mangeludbedring

Når Leverandøren efter Kundens ønske udfører ovennævnte opgaver, sker dette efter regning.

KODEORD (PASSWORD)

Kodeord, som anvendes til beskyttelse af forskellige funktioner, vælges ved bestilling af Udstyr. Herudover oplyses dette kun ved skriftlig begæring herom til Leverandøren.

 
10. INDSIGELSER, FORTRYDELSE, RETURRET OG REKLAMATION

Reklamationer over mangler ved leveringen og synlige fejl skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er Kunden afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

 
10.1 Fortrydelsesret

Kunden kan fortryde et køb iht. Købelovens bestemmelser. I forbindelse med fortrydelse af købet skal varen og emballage ikke være beskadiget. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen fratrukket 20 % (lager- og returomkostninger) til Kundens konto indenfor 10 Dage. De nævnte returomkostninger dækker omkostninger til at få lagerført Udstyret igen og kontrol af det returnerede produkt. Fragtomkostninger betales af Kunden og refunderes ikke.

 
10.2 Reklamationsret

Leverandøren yder 12 måneders reklamationsret iht. Købelovens generelle bestemmelser, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, manglende vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb i Udstyret.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved en overordnet generel undersøgelse af Udstyret, skal meddeles Leverandøren indenfor 8 Dage fra varemodtagelsen.

Ved fejl, mangler eller varereturnering bedes Kunden rette henvendelse til: MEEdkk A/S, Burchesgade 12, DK-8900 Randers, +45 41 620 282 , support@meedkk.com.

I forbindelse med reklamationssager afholder Kunden fragtomkostningerne ved returnering. Leverandøren modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 
10.3 Refusion

I tilfælde af returnerede varer skal der ske en hel eller evt. delvis refusion af købesummen. Der er i alle tilfælde lager- og returomkostninger på 20 % af købesummen. Refusion sker normalt ved bankoverførsel, med mindre andet er aftalt mellem Parterne, og Leverandøren har derfor brug for oplysninger om bank, registreringsnummer og kontonummer for den pågældende bankkonto.

Disse oplysninger vurderes ikke at være følsomme og kan derfor uden videre oplyses pr. e-mail eller på anden måde.

 
11. PRISER

Medmindre andet angivet i Aftalen, henvises til de altid gældende standardpriser for MEEgg™ og MEEpos™ hardware, MEEagp abonnement og MEE Serviceydelser på www.meedkk.com

 
12. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser for Udstyr og dertilhørende er abonnement er 30 dage netto.

Betaling for Udstyr og serviceabonnement sker ved betaling af den af MEEdkk A/S fremsendte faktura

Ved manglende betaling er Leverandøren berettiget til at afbryde Udstyrets funktion.

Genåbning kan alene foregå̊ mod betaling af skyldigt beløb, samt et gebyr i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste: www.meedkk.com.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Leverandøren, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

Leverandøren hæfter for sine eventuelle underleverandører efter Aftalen på ganske samme måde som for sine egne forhold.

Opkrævninger i henhold til Aftalen sker ved udsendelse af en faktura med angivelse af en betalingsfrist.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Leverandøren, og kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modkrav af nogen art. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker.

Leverandøren er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

 
13. KUNDENS MISLIGHOLDELSE

Om Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelserne og om Kundens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler.

Kundens overskridelse af den aftalte betalingsfrist med mere end 30 hverdage anses dog altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Leverandøren til straks at hæve Aftalen helt eller delvis efter Leverandørens valg.

Hvis Kunden ikke opfylder en eller flere af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og dette medfører meromkostninger for Leverandøren, er Leverandøren berettiget til at få disse dækket af Kunden.

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er Leverandøren berettiget til at afbryde Kundens forbindelser til tjenesten.

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
• Hvis aktuelt, Kunden undlader rettidigt at opfylde MEEdkk’s krav om sikkerhedsstillelse
• Kunden undlader rettidigt at opfylde MEEdkk’s krav om betaling af Udstyret iht. fremsendte faktura.
• Kunden betaler ikke efter fremsendelse af Leverandørens rykkerbrev.
• Kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt.
• Kunden afgiver urigtige oplysninger til MEEdkk A/S

 
14. GARANTI

Leverandøren garanterer, at det leverede Udstyr opfylder de krav, der fremgår af Aftalen.

Leverandøren er samtidig ansvarlig for sine underleverandørers leverancer i henhold til aftalen på samme vilkår, som hvis det var Leverandørens egne leverancer.

 
15. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med mindre andet er angivet i nærværende Betingelser eller i Aftalen.

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Leverandør intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I øvrigt enhver omstændighed som Leverandør ikke er herre over.

Leverandør er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backup ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.

Leverandør er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes Leverandørs forhold. Endvidere er Leverandør ansvarsfri for mangler ved Leverandørs ydelser, der skyldes udefrakommende hacker angreb.

Leverandør er ikke ansvarlig for forhold hos Leverandørs underleverandører. Kommer Leverandør i misligholdelse, som en følge af forhold hos Leverandørs underleverandører, kan Kunden ikke påberåbe sig disse forhold som misligholdelse.

Leverandør er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Leverandør har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Leverandør kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Leverandørs samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til Leverandørs vederlag for DKK 5.000,00 og kan aldrig blive højere en det betalte vederlag i 3 mdr.

 
15.1 Friholdelse for krav fra tredjemand

Kunden skal friholde Leverandør for ethvert krav fra tredjemand, herunder bl.a. krav om erstatning, godtgørelse og sagsomkostninger til modparten og Leverandørs repræsentation, såfremt ansvaret kan henføres til Kundens forhold, og den ansvarspådragende begivenhed ikke beror på Leverandørs forhold eller tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af Aftalen.

 
15.2 Fordringshavermora og Kundens forhold i øvrigt

Dansk rets almindelige regler om fordringshavermora finder anvendelse.

Leverandør er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til Kundens misligholdelse af Aftalen, fejl og mangler i Kundens programmel, eller sådanne hændelige begivenheder, for hvilke Kunden bærer risikoen.

Leverandør er ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af Kundens programmel eller Kundens data.

Leverandøren er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler jf. dog nedenfor.

Leverandørens erstatningspligt omfatter ikke indirekte tab, herunder, tabt avance, produktionstab og driftstab samt tab som følge af, at en aftale mellem Kunden og tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. Tab af data anses for indirekte tab. Der ydes ingen erstatning for den tid, MEEgg™ eller MEEpos™ ikke kan anvendes som følge af opståede fejl.

Leverandørens samlede erstatningspligt kan dog ikke overstige købsprisen, dog maksimalt DKK. 5.000,00.

 
15.3 Leverandørens erstatningsansvar

Leverandøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Leverandøren eller nogen, som Leverandøren har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Leverandøren har forsømt at begrænse ulemperne herved.

Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, driftstab og tab som følge af, at en aftale mellem Kunden og tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende.

Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for Kundens brug af tjenesten og Udstyret ved handling eller undladelse.

 
15.4 Produktansvar

Leverandør er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt eller lignende på fast ejendom, løsøre, It IT soft- eller hardware m.v. som indtræder, mens produktet er i Kundens besiddelse.

Leverandør er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Kunden indgår.

I den udstrækning Leverandør måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Kunden forpligtet til at holde Leverandør skadesløs.

Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Leverandør på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

 
16. FORCE MAJEURE

Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til Aftalen anses for ansvarlig over for den anden Part for misligholdelse, der skyldes forhold, der ligger uden for den første Parts kontrol, herunder særligt, men ikke udelukkende, regeringsforanstaltninger, naturkatastrofer, lynnedslag, oversvømmelse eller anden betydelig vandskade, ildebrand, afbrudt energiforsyning eller transportmuligheder, krig, oprør, sabotage, hærværk, tyveri, strejke og lockout også̊ blandt Partens egne medarbejdere, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Force majeure kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer.

Leverandøren er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. pkt. 11, for afbrydelse, forsinket, udebleven eller mangelfuld levering, der skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol.

 
17. OVERDRAGELSE

Leverandøren kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser til tredjemand mod at denne bekræfter at ville overtage forpligtelserne i henhold til foreliggende vilkår.

Kunden kan kun med Leverandørens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

Leverandøren er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til tredjemand, mod hvem Leverandøren ikke har velbegrundede indsigelser af økonomisk eller anden karakter.

Leverandøren kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et andet selskab i MEEuniversal ApS.

Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til selskaber uden for MEEuniversal Aps.

Kunden er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til selskaber, mod hvem Kunden ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller anden karakter.

Kunden kan kun med Leverandørens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

Leverandørerne er berettiget til frit at overdrage abonnementsforholdet i sin helhed med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand, herunder til andre koncern forbundne selskaber, ligesom leverandøren er berettiget til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser efter aftalen ved brug af ydelser fra underleverandører eller samarbejdspartnere efter Leverandørens valg.

 
18. RETTIGHEDER

Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patent- eller ophavsret, til MEEgg™, MEEpos™ eller andet Udstyr. Dette gælder for såvel maskinel som programmel.

Bortset fra, hvor en lovlig adgang hertil måtte følge af ufravigelig lovgivning, er det ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i MEEgg™, MEEpos™ eller andet Udstyr. Dette gælder både maskinel og programmel samt software.

Det er ikke tilladt at eksportere Leverandørens MEEgg™, MEEpos™ eller andet udleveret uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke.

 
19. ÆNDRING AF AFTALEVILKÅR

Leverandøren forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre Aftalevilkår og efter egen skøn fremlægge juridiske eller faktuelle grunde herfor. Alle disse ændringer vil blive publiceret på www.meedkk.com

Leverandøren opfordrer Kunden til regelmæssigt at læse gældende Aftalevilkår igennem for at være opdateret med eventuelle ændringer.

Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre aftalevilkår uden varsel.

Hvis ændringerne er til Kundens fordel, kan de disse ændres uden varsel. Hvis ændringerne ikke er til Kundens fordel, kan de ændres med to [2] måneders varsel.

Kunden bliver informeret om ændringer i Aftalevilkårene skriftligt på meedkk.com og via emaile-mail.

Såfremt Kunden er i uoverensstemmelse med de nye Aftalevilkår, skal MEEdkk A/S informeres herom, senest inden Aftalevilkårene træder i kraft. Dette gøres ved skriftlig henvendelse til MEEdkk A/S, Burschesgade 12, 8900 Randers.

Hvis Kunden ikke foretager nogen handling i forbindelse med de nye Aftalevilkår, vil dette betragtes som en accept af de nye forhold.

 
20. KREDITVURDERING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Leverandøren kan ved aftaleindgåelsen vælge at foretage en kreditvurdering af Kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.

Hvis Leverandøren ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Leverandøren berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af MEEdkk A/S.

 
21. OPSIGELSE

Parterne kan med et skriftligt varsel på 3 måneder opsige Aftalen eller dele af denne til udløbet af et kvartal, dog tidligst til ophør 12 måneder efter Aftalens ikrafttræden.
Ved opsigelse eksempelvis den 16. februar kan aftalen således opsiges til udløbet af 2. kvartal, den 30. juni.

Ved Aftalens ophør forpligter Kunden sig til at tilbagelevere alt udleveret Udstyr til Leverandøren.

Leverandør skal kvittere ved overdragelse af det tilbageleverede Udstyr og acceptere dets stand.

 
22. LOVVALG OG VÆRNETING

Foreliggende vilkår og Aftalen som helhed er undergivet dansk ret.

Såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse mellem Parterne om foreliggende vilkår og/eller Aftalen i øvrigt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Retten i Aalborg.

Medmindre der træffes beslutning om voldgift, skal tvister afgøres i byretten i den retskreds, som Leverandørens hovedkontor hører under, og som således er det aftalte værneting.

Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende vilkår eller Aftalen som helhed, og hvor sagens genstand overstiger halvtreds tusinde kroner (DKK 50.000) eller ikke kan opgøres økonomisk, er begge Parter berettiget til at kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration).

Alle medlemmerne af voldgiftsretten skal være udpeget af Voldgiftsinstituttet i henhold til ovennævnte regler.

Tvister, hvor sagens genstand ikke overstiger femti tusinde kroner (DKK 50.000), afgøres af de almindelige domstole i henhold til retsplejelovens bestemmelser.

Gældende fra 16. december 2014

Standardbetingelser For Brug Af MEEagp™ (MEE authorisation gateway provider)1. ANVENDELSE
1.1 Anvendelsesområdet dækker følgende aftale
2. DEFINITIONER
3. FORUDSÆTNINGER OG BEGRÆNSNINGER VED BRUG AF MEEagp™
4. PRISER
5. BETALINGSBETINGELSER
6. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING
7. FORCE MAJEURE
8. OVERDRAGELSE
9. RETTIGHEDER
10. ÆNDRINGER AF STANDARDBETINGELSER
11. KREDITVURDERING OG SIKKERHEDSSTILLELSE
12. OPSIGELSE
13. LOVVALG OG VÆRNETING1. ANVENDELSE
Nærværende standardbetingelser finder anvendelse af MEEagp™, MEE
autorisationstjenesten, herefter kaldet MEE, til anvendelse i privat eller offentlig virksomhed.

Disse standardbetingelser gælder også selv om der ikke måtte være henvist hertil i det enkelte tilfælde, hvor Leverandøren eller Kunden i tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, kontrakter eller andre dokumenter Leverandørens generelle vilkår skal gælde, skal det betragtes som henvisning til nærværende generelle aftalevilkår og standardbetingelser, som således skal være gældende.

Disse standardbetingelser dækker ikke aftalen omkring brugsret af MEEgg™, som er beskrevet i Aftalevilkårene for køb, levering og brug af MEEgg™ (se også meedkk.com), med reference til kontrakten, AFTALE om KØB og BRUG af MEEgg™

1.1 Anvendelsesområdet dækker følgende aftale

For brugsret til MEE henvises til en særskilt indgået aftale mellem Kunden og

Leverandøren om brugsret af MEE, ”AFTALE OM BRUGSRET AF MEE”, herefter Aftalen.

Fravigelser fra standardbetingelserne kræver særskilt skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren, MEEdkk A/S, herefter MEEdkk.

Parterne er berettiget og forpligtet efter de i aftalen indgået betingelser. Det er således Kunden der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. Aftalen. Det gælder også, hvis Kunden overdrager abonnementet af MEEgg™ til en eventuel tredjepart i overenstemmelse med betingelserne i Aftalevilkårene.
Standardbetingelser ændres ikke ved Leverandørens modtagelse af ensidigt udformede betingelser eller lignende, uanset om Leverandøren har gjort indsigelse over for disse betingelser eller ej.

2. DEFINITIONER

Ved Aftalen forstås den mellem Kunden og Leverandøren individuelt indgåede kontrakt om brugsret af MEEagp™.
Ved Kunden forstås den juridiske enhed (hvad enten der er tale om en privat eller offentlig virksomhed), der har indgået en Aftale med Leverandører, der iht. Aftalen er forpligtet til at bruge MEE som autorisationstjeneste til at godkende transaktioner, der foretages mellem Kunden og en tredjepart, eksempelvis en slutbruger med applikationen MEEwallet™ på sin mobiltelefon. MEE autorisationsservice afregnes efter forbrug.
Leverandøren leverer en tjeneste til slutbrugere kaldet MEEwallet™. MEEwallet™ er en mobilapplikation, der gør det muligt for brugeren at autorisere transaktioner mellem brugeren og den part, der i denne aftale betegnes som Kunden. Ved anvendelse af MEEwallet™ hos Kunden vil en autorisation af en transaktion foregå ved at slutbrugerens smartphone eller mobiltelefon kommunikerer via Bluetooth med MEEgg™.
MEEgg™ anvendes til at koble på en fysisk enhed – eks. et kasseapparat for at muliggøre trådløs kommunikation med en smartphone eller en mobiltelefon og benytte MEE tjenesten til autorisation.
Ved Leverandøren forstås MEEdkk A/S (CVR-nr 36079533), som udbyder MEEagpTM på licens fra MEEuniversal ApS (CVR-nr 36071931).
Ved Part eller Parterne forstås ud fra den konkrete sammenhæng Kunden eller Leverandøren eller begge.
Ved Dag forstås kalenderdag.
Ved Service forstås de serviceydelser, der indgår i Aftalen og skal ydes af Leverandøren. Standardbetingelser eller betingelser, betyder ”Standardbetingelser for MEEdkk A/S”. De til enhver gældende standardbetingelser findes på hjemmesiden: www.meedkk.com.

3. FORUDSÆTNINGER OG BEGRÆNSNINGER VED BRUG AF MEEagp™

Det er en forudsætning for brugen af MEE autorisationsservice at Kunden bekræfter:
(i) at Kunden – hvis denne er en fysisk person – , og enhver der benytter MEE på
Kundens vegne, er mindst 18 år, at Kunden har bopæl i Danmark, og (ii) at samtlige
autoriserede transaktioner, overholder de gældende love og bestemmelser.

4. PRISER

Medmindre andet angivet i Aftalen, henvises til de altid gældende standardpriser for MEEgg™ hardware, abonnement og MEE Serviceydelser på www.meedkk.com.

5. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser for MEE transaktioner er 30 dage netto.
Opkrævninger i henhold til Aftalen sker ved udsendelse af en faktura med angivelse af en betalingsfrist. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Leverandøren, og kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modkrav af nogen art. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. Leverandøren er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

6. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med mindre andet er angivet i nærværende Standardbetingelser eller i Aftalen. Leverandør er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes Leverandørs forhold. Endvidere er Leverandør ansvarsfri for mangler ved Leverandørs ydelser, der skyldes udefrakommende hacker angreb.
Leverandør er ikke ansvarlig for forhold hos Leverandørs underleverandører. Kommer Leverandør i misligholdelse, som en følge af forhold hos Leverandørs underleverandører, kan Kunden ikke påberåbe sig disse forhold som misligholdelse.
Leverandør er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt for- tjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Leverandør har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Leverandør kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
Leverandørs samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til Leverandørs vederlag for 5.000,00 DKK og kan aldrig blive højere end det betalte vederlag i 3 mdr.

7. FORCE MAJEURE

Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til Aftalen anses for ansvarlig over for den anden Part for misligholdelse, der skyldes forhold, der ligger uden for den første Parts kontrol, herunder særligt, men ikke udelukkende, regeringsforanstaltninger, naturkatastrofer, lynnedslag, oversvømmelse eller anden betydelig vandskade, ildebrand, afbrudt energiforsyning eller ransportmuligheder, krig, oprør, sabotage, hærværk, tyveri, strejke og lockout også̊ blandt Partens egne medarbejdere, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.
Force majeure kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer.

8. OVERDRAGELSE

Brugsretten til MEE kan ikke overdrages medmindre der er indgået aftale om overdragelse af MEEgg™ abonnement, jvf. Aftalevilkår for MEEgg™ MEEagp™ er ikke afhængig af hvor mange MEEgg™ aftaler der er indgået men – og er altså en aftale der dækker alle lokationens MEEgg™ terminaler. Det er en forudsætning for at benytte MEEagp™ at der indgået mindst en aftale om køb og anvendelse af MEEgg™.

9. RETTIGHEDER

Kunden opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede varemærker, IP-adresser, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, over det af MEEdkk A/S leverede udstyr eller andet, med mindre dette specifikt fremgår af nærværende standardbetingelser.

10. ÆNDRINGER AF STANDARDBETINGELSER

MEEdkk A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre Standardbetingelserne og efter egen skøn fremlægge juridiske eller faktuelle grunde herfor. Alle disse ændringer vil blive publiceret på meedkk.com/betingelser/standardbetingelser. Leverandøren opfordrer Kunden til regelmæssigt at læse gældende Standardbetingelser igennem for at være opdateret med eventuelle ændringer.
MEEdkk A/S forbeholder sig retten til at ændre standardbetingelserne uden varsel.Hvis ændringerne er til Kundens fordel, kan de disse ændres uden varsel. Hvis ændringerne ikke er til Kundens fordel, kan de ændres med to [2] måneders varsel. Kunden bliver informeret om ændringer i Standardbetingelserne skriftligt. Såfremt Kunden er uenig med de nye Standardbetingelser, skal MEEdkk A/S informeres herom, senest inden Standardbetingelserne træder i kraft. Dette gøres ved skriftlig henvendelse til MEEdkk A/S, Burschesgade 12, 8900 Randers. Hvis Kunden ikke foretager nogen handling i forbindelse med de nye Standardbetingelser, vil dette betragtes som en accept af de nye forhold.

11. KREDITVURDERING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

MEEdkk kan ved aftaleindgåelsen vælge at foretage en kreditvurdering af Kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis MEEdkk ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er MEEdkk berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af MEE.

12. OPSIGELSE

Parterne kan med et skriftligt varsel på 3 måneder opsige Aftalen eller dele af denne til udløbet af et kvartal, dog tidligst til ophør 12 måneder efter Aftalens ikrafttræden. Ved opsigelse eksempelvis den 16. februar kan aftalen således opsiges til udløbet af

2. kvartal, den 30. juni.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Foreliggende vilkår og Aftalen som helhed er undergivet dansk ret. Såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse mellem Parterne om foreliggende vilkår og/eller Aftalen i øvrigt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Retten i Aalborg. Medmindre der træffes beslutning om voldgift, skal tvister afgøres i byretten i den retskreds, som Leverandørens hovedkontor hører under, og som således er det aftalte værneting.
Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende vilkår eller Aftalen som helhed, og hvor værdien af sagens genstand overstiger halvtreds tusinde kroner (DKK 50.000) eller ikke kan opgøres økonomisk, er begge Parter berettiget til at kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration).
Alle medlemmerne af voldgiftsretten skal være udpeget af Voldgiftsinstituttet i henhold til ovennævnte regler. Tvister, hvor sagens genstand ikke overstiger femti tusinde kroner (DKK 50.000), afgøres af de almindelige domstole i henhold til retsplejelovens bestemmelser.

December 2014, gældende fra 1. oktober 2014

De erhvervsdrivende, der har indgået indløsningsaftale med Clearhaus på MasterCard og VISA, erklærer at følgende informationer er tilgængelige hos den erhvervsdrivende:

  • Kunden kan nemt finde kontaktinformation og firmaadresse
  • Kunden kan nemt finde en pris på alle produkter/ydelser
  • Kunden kan nemt finde en privatlivspolitik
  • Kunden kan nemt finde returbetingelser
  • Visa og MasterCard logoerne er synlige i forretningen og på betalingssiden
  • Kunden kan nemt finde telefonnummer og e-mail til kundeservice
  • Kunden kan nemt finde forretningsbetingelser